Podvojné účtovníctvo

-        spracovanie účtovných dokladov

-        kontrola správnosti účtovných dokladov

-        vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy, pokladničnej knihy, knihy bankových dokladov, knihy prijatých faktúr, knihy vystavených faktúr, knihy pohľadávok, knihy záväzkov

-        evidencia hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého a krátkodobého majetku

-        spracovanie DPH priznania, kontrolného a súhrnného výkazu

-        spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu

-        výstupy podľa požiadaviek klienta

-        účtovné poradenstvo pre klientov