Ostatné služby

-        vyhotovovanie inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov

-        odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov

-        vypracovanie interných smerníc

-        vyhotovenie podkladov pre potreby bánk

-        vyhotovenie podkladov pre potreby ÚPSVaR

-        ostatné administratívne práce